ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА ПРОГРАМАТА SPORT PASS

 

1. Картата Sport Pass e персонална и не може да се използва от лица, различни от потребителя на Картата. Картата не може да бъде предоставена, препродадена или използвана от лица, различни от лицето, чиито данни фигурират върху лицевата страна на Картата. Нарушение на правилата на този член, ще доведе до изключване на съответния Потребител от Програмата и блокиране на Картата Sport Pass.

2. За да се възползват от Услугите в Търговските обекти от партньорската мрежа на Sport Pass потребителите трябва да представят всеки път Sport Pass и лична карта за удостоверяване на самоличността им, както и да предоставят Картата си за проверка от четящото устройство в Търговските обекти на Партньорите по програмата.

3. Служителите на Търговските обекти от партньорската мрежа на Sport Pass са упълномощени да проверяват картите Sport Pass, както и лична карта на Потребителите на Sport Pass само и единствено за целите на спазване правилата за ползване.

4. Потребителят е длъжен да се съобрази с разпоредбите и правилника на Търговските обекти на Партньорите, в които използва Картата Sport Pass. Потребителят има право да използва една Карта Sport Pass само веднъж на ден, само за една от Услугите, включени в Програмата и предоставяни в дадения Търговски Обект за съответния ден. Потребителите могат да ползват допълнителни услуги, невключени в Програмата, или повече от една Услуга на посещение, при условие, че ги заплатят допълнително и директно на Търговския обект по съответните цени на Търговския Партньор. Нарушение на правилата на този член, ще доведе до изключване на съответния Потребител от Програмата и блокиране на Картата Sport Pass.

5. Услугите могат да се ползват в работното време на съответния търговски обект от партньорската мрежа за конкретно посочените спортни активности и при другите условия, включително и евентуално доплащане, посочени за съответния обект на страницата на нашата партньорската мрежа от спортни клубове. Въпреки че полагаме усилия тази информация да бъде винаги актуална, обновяването на подобни условия може да отнеме време. Във всеки един момент можете да отправите запитване за актуалните условия до нас или на място в съответния търговски обект.

6. Потребителят трябва да направи предварителна резервация, в случай, че се изисква такава. Търговските партньори могат да откажат достъп до Услуга, за която няма свободни места. Едно посещение може да бъде ограничено по време съгласно правилата на съответния Търговски обект.

7. В случай на наемане на корт за ракетен спорт (тенис, бадминтон, скуош) от 2 лица, ако и 2те лица имат карта Sport Pass, кортът е безплатен. Ако само един от потребителите има карта, останалите потребители заплащат остатъка от цената за наемане на корт.

8. Работник/служител, който е получил промо код от своя работодател, няма право да посочва трето лице като титуляр на клиентски профил и/или картодържател на “основна” карта. В случай на установено нарушение на това изискване Содексо Пасс България ЕООД има право да закрие съответния клиентски профил и да деактивира асоциираните с него карти и пакети.

9. В случай че не е посочено друго, посещенията са индивидуални, а не организирани, както и без треньор, с изключение на спортните активности, които по естеството си се провеждат задължително групово и/или с треньор.

10. Промо кодовете, които биват въвеждани в процеса на поръчка, са временни, а също така и динамични и са обвързани с условията, които съответният промо код предоставя на Потребителя, единствено към момента на въвеждането му. При последващо използване същият промо код може да предоставя на Потребителя различни условия или да бъде изцяло неактивен. Например при последващо използване въведеният код може да дава възможност за издаване на различен брой карти Sport Pass и/или да позволява презареждането с абонаментни пакети на ограничен брой от вече издадени карти Sport Pass.

11. Содексо Пасс България ЕООД предлага услугата в нейната цялост, а не с оглед на конкретни обeкти или спортни активности. При необходимост Содексо има право да променя списъка с Търговските обекти от партньорската мрежа. За актуален списък на Търговските обекти от партньорската мрежа на Sport Pass, моля, разглеждайте редовно списъците със спортни клубове и мрежата за отстъпки.

12. При загуба, кражба или унищожаване на Картата Потребителят трябва незбавно да уведоми Содексо писмено по електронна поща sportpass.svc.bg@sodexo.com, като за да получи дубликат следва да заплати разходите за издаване на дубликат в размер на 15 лв. с включен ДДС. В случай че Потребителят не уведоми Содексо своевременно за загубена или открадната Карта, той ще носи отговорност за евентуалното и използване от трети лица.

13. Забранено е използването на карта Sport Pass извън периода, за който е бил заплатен месечният абонамент и за услуги и в търговски обекти, които са извън пакета, за който Потребителя е заплатил.

14. Вече направените в полза на Содексо плащания на Абонаменти и такси за Потребител, който е изключен по своя вина от Програмата, остават в полза на Содексо и не подлежат на връщане, независимо дали заплатеният период на използване е изтекъл.

15. Картата е собственост на Содексо и Потребителите нямат право да извършват каквито и да било нерегламентирани фактически и правни действия, свързани с Картата, включително, но не само промени по дизайна, нарушаване на целостта ѝ и др. и дружеството си запазва правото в случай на нарушаване на настоящите правила от страна на Потребителя да деактивира съответната Карта и да изключи Потребителя.

16. Содексо има право след извършване на проверка да квалифицира като измама използването на Карта от лице, различно от посоченото като държател върху нея, както и при регистрирането на Карта в Търговски обект без да бъде извършено реално посещение с цел използването му по предназначението му. Содексо запазва правото си да квалифицира като измама и други явни умишлени нарушения и заобикаляния на настоящите Правила за ползване, както и на Общите условия.

17. В случай на установена измама Содексо има право незабавно да блокира съответната Карта за неопределен период, за което съответните Потребител и Търговски обект биват уведомени. Содексо има право да откаже издаване на нова Карта на Потребител, участвал в измама.

18. При поръчка на карта Sport Pass, потребителите се съгласяват с Правилата за ползване програмата Sport Pass и ги приемат безусловно. Настоящите Правила за ползване на програмата Sport Pass подлежат на текуща едностранна промяна от страна на Содексо Пасс България ЕООД по всяко време, с оглед на което потребителите следва да ги следят за промени.

Последна актуализация: 18.09.2017 г.