Правила за ползване

НА ПРОГРАМАТА SPORT PASS

 

„Содексо“ – „Содексо Пасс България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Младост – 4“, ул. „Бизнес парк София“, № 1, бл. 12, ет. 1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131085380 – доставчик на описаните по-долу Услуги;
„Карта“ – персонална (поименна) карта „Sport Pass“, която дава на съответния Картодържател достъп до описаните по-долу Услуги. Основна Карта е картата, която съответният Потребител има право да използва в качеството си на работник/служител на своя работодател – въз основа на постигнатите между този работодател и Содексо договорености. Допълнителна Карта е картата, която държателят на основна Карта може да заяви за свой близък – когато договорените между неговия работодател и Содексо условия позволяват това;
„Услуги“, „Услуга“ или „Програма“ – преференциални условия за спортни активности на територията на Република България, например фитнес, уелнес, възстановяване, отдих и други подобни, подробно посочени на страниците със спортните клубове и мрежата за отстъпки.
„Потребител“ или „Картодържател“ – физическо лице, което притежава активна Карта, която му е била издадена персонално;
„Партньор“ – търговец, предоставящ Услуги в своите Обекти срещу представяне на Карта от страна на Потребител. Всички Партньори заедно образуват „Партньорската мрежа“;
„Обект“ – всяко помещение или съоръжение, посочено към дадения момент на страниците със спортните клубове и мрежата за отстъпки, в което се предоставят Услуги.

1. Настоящите Правила за ползване са приложими спрямо всички Потребители на Програмата и с получаването на своята Карта те се съгласяват с тях и се задължават да ги спазват при използването ѝ.

2. Потребителят има право да използва своята Карта само веднъж на ден, само за една от Услугите, предоставяни в дадения Обект за съответния ден. Потребителите могат да използват допълнителни услуги, невключени в Програмата, или повече от една Услуга на посещение, при условие че ги заплатят допълнително и директно в съответния Обект по стандартната ценова тарифа на Партньора. Забранено е използването на Карта извън период, за който е бил заплатен абонамент, както и за Услуги и в Обекти, които са извън пакета, за който Потребителят е заплатил. Нарушение на правилата на този член е основание за незабавно закриване на съответния клиентски профил/партида и деактивиране на всички асоциирани с него/нея карти и закупени пакети.

3. За да се възползват от Услугите в Обектите от Партньорската мрежа, Потребителите са длъжни при всяко посещение да представят за проверка своята Карта заедно с личната си карта за удостоверяване на своята самоличност. Служителите на Обектите са упълномощени да проверяват документите за самоличност на Потребителите само за целите на удостоверяване на самоличността на съответния Потребител и единствено във връзка с използването на Услугите.

4. Потребителят е длъжен по всяко време да съхранява своята Карта в себе си. Картата не може да бъде съхранявана или използвана по какъвто и да било начин от лица, различни от лицето, чиито данни фигурират върху лицевата страна на Картата – включително, но не само, в следните хипотези: да бъде оставяна за съхранение, да бъде продавана, преотстъпвана, отдавана под наем или подарявана, и в други подобни случаи. Нарушение на правилата на този член е основание за незабавно закриване на съответния клиентски профил/партида и деактивиране на всички асоциирани с него/нея карти и закупени пакети.

5. При загуба, кражба, повреждане или унищожаване на Картата съответният Потребител е длъжен незабавно да уведоми Содексо по e-mail на sportpass.svc.bg@sodexo.com или на номер 0700 40 700. В случай че Потребителят не уведоми Содексо своевременно за загубена или открадната Карта, той ще носи пълна имуществена отговорност за целия размер на претърпените от Содексо вреди във връзка с евентуалното използване на Картата от трети лица. Карта-дубликат може да бъде издадена след заплащане от страна на Потребителя на такса за преиздаване в размер на не повече от 15 лв. с ДДС, отделно от разходите по доставка, които също са за сметка на Потребителя. Потребителят дължи заплащането на тази такса за преиздаване и във всеки друг случай, когато това е необходимо по вина на съответния Потребител, например при грешно заявени имена на Картодържател.

6. Потребителят трябва да направи предварителна резервация, в случай че такава се изисква. Партньорите могат да откажат достъп до Услуга, за която няма свободни места. Едно посещение може да бъде ограничено по време съгласно правилата на съответния Обект за дадения вид спортна активност.

7. Услугите могат да бъдат използвани в рамките на работното време на съответния Обект от Партньорската мрежа, за конкретно посочените спортни активности и при другите условия, валидни за съответния вид пакет, включително и евентуално доплащане, посочени (след избиране на съответния вид пакет) към дадения момент за съответния Обект на страницата на страницата със спортните клубове, съответно на страницата с мрежата за отстъпки. Подобна допълнителна информация може да бъде визуализирана чрез натискане на бутона Виж повече към съответния обект. Подобни условия подлежат на промяна и въпреки че полагаме усилия тази информация да бъде винаги актуална, обновяването на такива условия може да отнеме технологично време. Във всеки един момент можете да отправите запитване за актуалните условия до нас по e-mail на sportpass.svc.bg@sodexo.com или на номер 0700 40 700, а също и на място в съответния Обект.

8. В случай че на страницата на съответния обект (достъпна след натискане на бутона Виж повече след избиране на съответния вид пакет) не е посочено друго, посещенията са индивидуални, а не организирани, както и без треньор, с изключение на спортните активности, които по естеството си се провеждат задължително групово и/или с треньор. Груповите тренировки по правило се провеждат по фиксиран график на съответния Партньор. Когато необходимата екипировка не се предоставя безплатно от Партньора, тя следва да бъде осигурена от Потребителя или да бъде заплатена допълнително директно на Партньора по стандартната ценова тарифа на неговия обект. Посещенията на Услуги, които се предлагат в закрити съоръжения през студения период на годината (закрит тенис корт, покрито футболно игрище и др.), могат да изискват доплащане, дори и когато това не е изрично посочено за съответния Обект.

9. При групови спортове Картата дава право на преференциални условия за посещението единствено на Картодържателя. В случай на наемане на корт за ракетен спорт (тенис, бадминтон, скуош) от двама Картодържатели, то всеки от тях използва предоставените му преференциални условия. Ако само един от посетителите представи Карта, останалите посетители заплащат пропорционалния остатък от цената за наемане на корта.

10. Потребителят е длъжен да спазва правилата на посещаваните от него Обекти, в които използва своята Карта, като Содексо не носи отговорност за претърпени злополуки или други проблеми, възникнали при използване на Услугите в Обектите.

11. Промо кодовете, които биват въвеждани в процеса на поръчка, са временни, а също така и динамични и са обвързани с условията, които съответният промо код предоставя на Потребителя, единствено към момента на въвеждането му. При последващо използване същият промо код може да предоставя на Потребителя различни условия или да бъде изцяло неактивен. Например при последващо използване въведеният код може да дава възможност за издаване на различен брой Карти и/или да позволява презареждането с абонаментни пакети на ограничен брой от вече издадени основни или допълнителни Карти. Договореностите между Содексо и работодателя на съответния Потребител се отразяват директно върху предлаганите условия на крайния ползвател, с оглед на което Потребителите могат да отправят запитвания за пряко касаещите ги условия на Програмата и директно до своя работодател.

12. Картата е собственост на Содексо и Потребителите нямат право да извършват каквито и да било нерегламентирани фактически и правни действия, свързани с Картата, включително, но не само, умишлени промени по дизайна и нарушаване на целостта ѝ и др. При отпадането на основанието за използването ѝ, Содексо има право да изиска от съответния Потребител връщане на Картата – например когато съответният Потребител вече не е работник/служител на работодателя, по силата на чиято договореност със Содексо този Потребител е получил своята Карта и достъп до Програмата.

13. Содексо предлага Услугата в нейната цялост, а не с оглед на конкретни Обекти или спортни активности. При необходимост Содексо има право да променя списъка с Обектите от Партньорската мрежа, а също и конкретните условия за посещението на съответния Обект. За актуален списък на Обектите Потребителите следва да разглеждат редовно списъците със спортните клубове и мрежата за отстъпки.

14. Потребител, който е получил промо код от своя работодател, няма право да предоставя своя промо код на други лица, да предоставя достъп до своя клиентски профил на други лица, както и да посочва друго лице като титуляр на клиентски профил и/или картодържател на основна Карта – нито при първоначална регистрация, нито при последваща промяна. Издаването или зареждането на допълнителна карта не може да бъде заявявано, в случай че основната карта, към която е асоциирана съответната допълнителна карта, няма закупен месечен абонамент за същия период. Нарушение на правилата на този член е основание за незабавно закриване на съответния клиентски профил/партида и деактивиране на всички асоциирани с него/нея карти и закупени пакети.

15. Содексо има право след извършване на проверка да квалифицира като измама използването на Карта от лице, различно от посоченото като държател върху нея, както и при регистрирането на Карта в Обект без да бъде извършено реално посещение с цел използването му по предназначението му. Содексо запазва правото си да квалифицира като измама и други явни умишлени нарушения и заобикаляния на настоящите Правила за ползване, както и на Общите условия. В случай на квалифициране на определено действие като измама Содексо има право да задържи съответната Карта чрез свой представител до изясняване на обстоятелствата по конкретния случай.

16. Нарушение на което и да е от настоящите Правила за ползване, както и на правилата на Общите условия, включително и когато това не е посочено изрично, дава право на Содексо незабавно да блокира съответната Карта за неопределен период, да закрие съответния клиентски профил/партида и да деактивира всички асоциирани с него/нея карти и пакети.

17. Содексо има право да задържи вече получените плащания в своя полза, които представляват абонаментните такси, заплатени от страна на Потребител, който е изключен по своя вина от Програмата, като в такъв случай те не подлежат на връщане, независимо дали заплатеният период на използване е изтекъл.

18. Содексо има право да откаже повторно издаване на Карта на определен Потребител, когато прекратяването е била по вина на този Потребител заради нарушение на настоящите Правила за ползване или Общите условия, а също и да деактивира подобна карта, в случай че бъде установено, че тя вече е била издадена.

19. В случай че Содексо има нужда да осъществи комуникация с Потребител, предоставеният от съответния Потребител или от неговия работодател e-mail адрес ще бъде използван от Содексо за връзка, като отправените до този e-mail адрес съобщения ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на Потребителя без нужда от изрично потвърждение за това.

20. Право на Потребителя е да отнесе спорове по прилагането на настоящите Правила за ползване до европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.

21. Настоящите Правила за ползване подлежат на текуща едностранна промяна от страна на Содексо по всяко време и влизат в сила в 3-дневен срок от публикуването им, с оглед на което Потребителите следва да ги следят за промени.

Последна актуализация: 08.02.2018 г.

 

Subscribe to newsletter