Общи условия

1. Дефиниции

Здравейте, ние сме Sodexo Pass България, а Вие сте нашият клиент. След като създадете Вашия клиентски профил, Вие можете да закупувате предлаганите в нашия електронен магазин стоки и услуги.

При прилагане на настоящата политика на поверителност посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

 • Sodexo Pass – „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Младост – 4“, ул. „Бизнес парк София“, № 1, бл. 12, ет. 1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131085380; регистрация по ЗДДС: BG131085380; идентификационен номер в Електронния регистър на Администратори на лични данни към КЗЛД: 116357;
 • SportPass.bg – електронен магазин, собственост на Sodexo Pass, достъпен на адрес в интернет https://sportpass.bg, посредством който клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки и услуги;
 • клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на настоящите общи условия и има активен клиентски профил за използване на електронния магазин;
 • клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния клиент за използване на SportPass.bg, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;
 • поръчка – всяка отделна изпратена до Sodexo Pass заявка от клиент за закупуване на стоки (персонализирани карти за достъп до спортни активности) и/или услуги (пакети за зареждане на картите с посещения) от електронния магазин.

2. Регистрация, приложимост

Вие приемате тези общи условия при регистрация и се задължавате да ги спазвате като наш клиент. Клиенти на възраст под 18 години имат нужда от съгласието на своите родители в процеса на регистрация.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Sodexo Pass и всеки регистриран клиент на електронния магазин и са достъпни на интернет страница Общи условия.

За да може да използва електронния магазин, съответният клиент трябва да създаде свой клиентски профил чрез попълване на електронната форма за регистрация.

С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията всеки нов клиент декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва при всяко използване на електронния магазин за периода на активност на своя клиентския профил. В допълнение към клаузите на този документ клиентът е обвързан и от Политиката на поверителност и Политиката за бисквитките.

В случай че клиентът е непълнолетен, с отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите общи условия и завършването на регистрацията той декларира съгласието на своите родители или попечители за приемане на настоящите общи условия и извършване на регистрация. В случай че клиентът е малолетен, изявлението за приемане на настоящите общи условия и за извършване на регистрация се извършва от родител или настойник.

Приемането на общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договор(и) между Sodexo Pass и съответния клиент.

При регистрация и при последващо актуализиране клиентът, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

Sodexo Pass потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация e-mail адрес, съдържащо информация за активирането на клиентския профил.

Посоченият в електронната форма за регистрация, съответно евентуално актуализираният впоследствие, e-mail адрес ще бъде използван от Sodexo Pass за връзка с клиента, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на клиента без нужда от изрично потвърждение за това.

3. Права и задължения на клиента

Молим Ви да ни предоставяте единствено верни данни и да използвате нашия електронен магазин съобразно предназначението му. Потребителският Ви акаунт, както и Вашата карта за посещения са лични и Вие нямате право да ги споделяте с трети лица.

Клиентът е длъжен да използва услугата добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели. Работник/служител, който е получил промо код от своя работодател, няма право да посочва трето лице като титуляр на клиентски профил и/или картодържател на „основна“ карта.

Клиентът е длъжен да не извършва действия, които могат да доведат до нарушаване сигурността на електронния магазин и/или възпрепятстване на достъпа на трети лица до него.

Клиентът няма право да предоставя достъп до клиентския си профил на трети лица. Клиентът е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя клиентски профил. В случай че трето лице получи достъп до тях, клиентът е длъжен незабавно да уведоми за това Sodexo Pass. Sodexo Pass приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния клиент като достъп, осъществен от самия клиент.

В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, клиентът е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.

Клиентът няма право да предоставя издадената му персонализирана карта на трети лица. В случай че клиентът изгуби своята персонализирана карта, той следва незабавно да уведоми Sodexo Pass за това. Всички закупени пакети са асоциирани с клиентския профил на клиента и могат да бъдат използвани до тяхното изчерпване при заявка за издаване на нова персонализирана карта.

4. Права и задължения на Sodexo Pass

Стараем да поддържаме електронния магазин постоянно достъпен, но в случай че се наложи, неговата функционалност и достъпът могат да бъдат временно ограничени. Ще използваме Вашия e-mail, за да Ви изпращаме свързани с услугата съобщения.

При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на услугата Sodexo Pass може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до услугата.

При необходимост Sodexo Pass има право временно или трайно да ограничи или промени функционалността на услугата, като ще бъде положено старание клиентите да бъдат уведомени своевременно за това.

Със завършването на регистрацията и приемането на настоящите общи условия клиентът дава съгласието си да получава от Sodexo Pass месечни бюлетини, системни, промоционални и други свързани с услугата съобщения.

5. Поръчка

Конкретните условия на всяка поръчка, като цена и срок за доставка, ще Ви бъдат предоставени при финализиране на Вашата заявка.

Sodexo Pass има право да променя асортимента, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин стоки и услуги, цените и начините за доставка, както и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява в срок, на стойност и при другите условия, изрично посочени на клиента преди финализиране на съответната заявка. Тези условия обвързват Sodexo Pass единствено в рамките на съответната поръчка, която бива финализирана, като Sodexo Pass не гарантира, че в бъдеще клиентът ще може да закупи стоки или услуги при същите условия.

Sodexo Pass потвърждава приемането на поръчката чрез изпращане на съобщение до асоциирания със съответния клиентски профил e-mail.

6. Доставка

Поръчаните стоки ще Ви бъдат доставени на територията на България на посочен от Вас адрес. Надяваме се, че при доставката няма да възникнат проблеми!

Поръчаните стоки се доставят на посочен от клиента адрес на територията на Република България в срок, на стойност и при други условия, представени на клиента преди финализирането на всяка отделна поръчка.

Поръчаните стоки се предават на посочения от клиента адрес срещу подпис на клиента или на трето лице, което ги приема и потвърждава тяхното получаване от името на клиента.

В случай че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или от страна на клиента не бъдат осигурени условия за предаване на стоките, Sodexo Pass се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки. В случай че клиентът заяви желанието си да получи стоките след като доставка в посочения срок се е оказала невъзможна по негова вина, той поема всички разходи по повторната доставка.

Клиентът има право да откаже да получи в момента на доставка поръчаните от него стоки, когато:

 • доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от него и това може да бъде установено при обикновения им преглед;
 • стоките са били повредени при транспортирането им.

След получаване на стоките клиентът има право да иска връщането им, ако по-късно открие недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед.

В така посочените случаи на основателен отказ клиентът може да поиска от Sodexo Pass доставените му стоки да бъдат заменени със съответстващи на договореното или заплатената от него сума да бъде възстановена.

При неоснователен отказ за получаване на поръчаните стоки от страна на клиента той дължи на Sodexo Pass заплащане на разходите за доставката и връщането им.

7. Потребителски права

7-1. Право на отказ на клиента и условия за връщане на стока/услуга

Законът за защита на потребителите предоставя на физическите лица право на отказ от осъществената поръчка в 14-дневен срок при определени условия.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стоки и/или услуги от Sodexo Pass в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на поръчка на услуга или от датата на получаване на поръчаните стоки.

Клиентът може да упражни това свое право чрез отправяне в посочения срок на писмено съобщение до Sodexo Pass по e-mail за отказ от сключения договор. В този случай клиентът е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на Sodexo Pass или на упълномощено от дружеството лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на Sodexo Pass за решението си да се откаже от договора. Клиентът дължи заплащане на преките разходи за връщането на стоките.

7-2. Условия за възстановяване на заплатени суми

В случай че упражните правото си на отказ, ние Ви възстановяваме заплатената от Вас сума, а Вие поемате транспортните разходи, както и се съгласявате, че ще удържим стойността на вече използваните от Вас услуги.

Sodexo Pass има задължение да възстанови на съответния клиент в пълен размер всички суми, получени от клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да упражни правото си на отказ от сключения договор, с изключение на следните случаи. С приемането на настоящите общи условия клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, декларира за целите на чл. 49 от Закона за защита на потребителите, че изисква от Sodexo Pass предоставянето на услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване правото си на отказ. В случай че клиентът безпрепятствено използва услуги от пакет с брой посещения преди да упражни правото си на отказ от договора, стойността на използваните услуги се удържа от сумата, която Sodexo Pass възстановява на клиента. Когато пакетът (абонаментът) е за период от време, Sodexo Pass удържа от сумата, която възстановява на клиента, пропорционалната стойност на това, което действително му е било предоставено до момента на упражняване на правото на клиента на отказ от договора. Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Sodexo Pass има задължение да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната трансакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента. Sodexo Pass няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Sodexo Pass.

В случаи на невъзможност за предоставяне на заявените от клиента стоки и/или услуги, Sodexo Pass уведомява клиента за това във възможно най-кратък срок, а в случай че клиентът не избере поръчката му да бъде променена, заплатената от клиента сума се възстановява в пълен размер чрез използване на същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната трансакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента.

8. Условия за възстановяване на заплатени суми

Ако решите да закриете Вашия профил, можете да се свържете с нас. В случай че нарушавате тези общи условия, Вашият профил ще бъде закрит едностранно от нас.

Отношенията между страните могат да бъдат прекратени в следните случаи:

 • при заявка за доброволно закриване на клиентския профил от страна на клиента или при оттегляне на съгласие за обработване на лични данни;
 • в случай че клиентът заяви изрично в писмен вид, че не приема извършени изменения и/или допълнения на общите условия или на Политиката на поверителност;
 • при настъпване на обективни причини, правещи невъзможно изпълнението на договора;
 • едностранно от Sodexo Pass, в случай че бъде установено, че клиентът използва електронния магазин и/или предлаганите чрез него услуги в нарушение на настоящите общи условия, Политиката на поверителност или Правилата за ползване на програмата Sport Pass, от които е обвързан по силата на настоящата препратка.

В посочените по-горе случаи клиентският профил на съответния клиент се закрива и достъпът до него се преустановява. В този случай персонализираната карта на съответния клиент може да бъде използвана до изчерпване на закупените пакети, освен когато прекратяването е извършено едностранно от Sodexo Pass в посочените по-горе хипотези.

10. Ограничаване на отговорността

Ние ограничаваме отговорността, която носим, в допустими по закон граници.

Sodexo Pass не носи в пълния обем на допустимите по приложимото законодателство граници отговорност за претърпени от клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи, настъпили например в следните неизчерпателно изброени хипотези:

 • при неспазване на настоящите общи условия от страна на клиента;
 • поради технически проблеми вследствие на използване на електронния магазин;
 • при временно ограничен достъп до електронния магазин;
 • поради наличието, съответно липсата на конкретна информация, предоставена чрез SportPass.bg;
 • при доставка по независещи от Sodexo Pass причини;
 • при използване от страна на клиента на електронния магазин;
 • при използване от страна на клиента на предлаганите в електронния магазин стоки и услуги.

Във всеки случай максималната отговорност на Sodexo Pass е ограничена до размера на заплатените от съответния клиент суми за стоки и услуги.

Sodexo Pass и неговите партньори и доставчици не носят отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на клиента при използването на електронния магазин и/или предлаганите в него стоки и услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите общи условия.

11. Промени в общите условия

В случай че е необходимо в общите условия да бъдат направени промени, които засягат Вашите права, ние ще Ви уведомим предварително, за да можете да прецените дали се съгласявате с тях.

При необходимост Sodexo Pass има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите общи условия.

При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящите общи условия Sodexo Pass уведомява клиентите, като им предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.

В предоставения им двуседмичен срок клиентите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Sodexo Pass, че не приемат измененията и/или допълненията в общите условия. В такъв случай съответният клиентски профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.

В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

Изменения и/или допълнения на настоящите общи условия не засягат отношенията между Sodexo Pass и клиента, възникнали преди съответните промени във връзка с валидно заявени и приети поръчки.

12. Решаване на спорове, други разпоредби

Надяваме се, че ще бъдете доволни от предоставяните от нас услуги. В случай че имате оплаквания, очакваме да се свържете с нас, за да можем да Ви помогнем с Вашия проблем.

В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите на него стоки и услуги Sodexo Pass насърчава клиентите да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Sodexo Pass, право на клиента е да отнесе въпроса до европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.

За неуредените в настоящите общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не води до недействителност на общите условия в тяхната цялост.

Връзка с нас

За въпроси и коментари можете да се свържете с нас по следните начини:

Последна актуализация: 21.09.2017 г.

Subscribe to newsletter