Политика на поверителност

Съдържание

  1. Дефиниции
  2. Регистрация, приложимост
  3. Видове лични данни, начини на събиране, цели на използване
  4. С кого и защо споделяме Вашите лични данни
  5. Съхраняване на Вашите лични данни
  6. Достъп до лични данни, промяна на лични данни
  7. Промени в политиката на поверителност
  8. Решаване на спорове, други разпоредби

1. Дефиниции

Здравейте, ние сме Sodexo Pass България, а Вие сте нашият клиент. Защитата на Вашите лични данни е важна за нас и в тази политика на поверителност ние Ви даваме информация за начина, по който ние третираме Вашите лични данни.

При прилагане на настоящата политика на поверителност посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

• Sodexo Pass – „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Младост – 4“, ул. „Бизнес парк София“, № 1, бл. 12, ет. 1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131085380; регистрация по ЗДДС: BG131085380; идентификационен номер в Електронния регистър на Администратори на лични данни към КЗЛД: 116357;

• SportPass.bg – електронен магазин, собственост на Sodexo Pass, достъпен на адрес в интернет https://www.sportpass.bg, посредством който клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки и услуги;

• клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на Oбщите условия и има активен клиентски профил за използване на електронния магазин;

• клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния клиент за използване на SportPass.bg, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;

• поръчка – всяка отделна изпратена до Sodexo Pass заявка от клиент за закупуване на стоки (персонализирани карти за достъп до спортни активности) и/или услуги (пакети за зареждане на картите с посещения) от електронния магазин.

2. Приложимост

Вие приемате тази политика на поверителност в процеса на създаване на профил. Ние обработваме лични данни на клиенти на възраст под 18 години със съгласието на техните родители.

Sodexo Pass действа като администратор на лични данни, събирани и обработвани във връзка с дейността на електронния магазин SportPass.bg.

С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията всеки нов клиент декларира, че е запознат с настоящата политика на поверителност, съгласен е с нейното съдържание и се задължава да я спазва при всяко използване на електронния магазин за периода на активност на своя клиентския профил. Настоящата политика на поверителност е достъпна на интернет страница Политика на поверителност.

В допълнение към клаузите на този документ клиентът е обвързан и от Общите условия и Политиката за бисквитките.

В случай че клиентът е непълнолетен, с отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящата политика на поверителност и завършването на регистрацията той декларира съгласието на своите родители или попечители за приемане на настоящата политика на поверителност и извършване на регистрация. В случай че клиентът е малолетен, изявлението за приемане на на настоящата политика на поверителност и за извършване на регистрация се извършва от родител или настойник.

Приемането на политиката на поверителност чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и води до сключване на договор между Sodexo Pass и съответния клиент

При регистрация и при последващо актуализиране клиентът, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

Sodexo Pass не събира и обработва данни на малолетни и непълнолетни лица, когато знае, че необходимото съгласие за това не е дадено по реда посочен по-горе.

3. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ, ЦЕЛИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

В процеса на регистрация Вие ние ни предоставяте лични данни, които ние обработваме. Ние се стараем да ограничим обема и вида на тези лични данни до минимума, който ни е необходим, за да можем да Ви предоставим високо качество на заявените от Вас услуги. Ние обработваме Вашите лични данни в рамките на даденото от Вас съгласие за това и ги пазим срещу нерегламентиран външен достъп.

Sodexo Pass събира и обработва лични данни на своите клиенти. Тази информация включва данни, които клиентите предоставят при регистрация или актуализация на своя клиентски профил, като например име и e-mail адрес. Политиката за бисквитките описва начина, по който бисквитките на този уебсайт третират лични данни, както и възможностите за избор в тази насока.Sodexo Pass използва даденото съгласие в процеса на регистрация като правно основание за събиране и обработване на личните данни на отделните клиенти.

Sodexo Pass се старае да ограничи събирането на лични данни до минимума, необходим за предоставяне на своите клиенти на заявените от тях услуги. Без достъп до този минимум от лични данни Sodexo Pass не може да предложи на потенциалните си клиенти своите услуги.

Защитата на личните данни на своите клиенти е от изключителна важност за Sodexo Pass. Въпреки че Sodexo Pass не може да гарантира пълна сигурност, Sodexo Pass предприема вътрешни технически и организационни мерки за защита на личните данни на своите клиенти срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица.

Sodexo Pass обработва лични данни в рамките на предоставеното от клиентите съгласие с цел предоставяне на заявените от клиентите услуги, като например доставка на поръчан продукт, за връзка с клиентите, за вътрешни маркетингови и статистически нужди, за запознаване на клиентите с актуални инициативи на Sodexo Pass, както и за цялостното подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Тези лични данни са собственост на всеки съответен клиент и Sodexo Pass не ги използва за цели, различни от посочените.

4. С КОГО И ЗАЩО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Без Вашето разрешение ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за предоставяне на заявените от Вас услуги или за защита на нашите интереси. Ние използваме услугата Google Analytics, която има достъп до ограничен обем от Вашите лични данни. Google Analytics Ви предлага възможност да се отпишете от този тип събиране на информация.

Sodexo Pass не споделя лични данни с трети лица и не им предоставя достъп до тях, освен в следните случаи:

• със съгласието на съответния клиент;

• когато това е стриктно необходимо за предоставяне на заявена от клиент услуга, като например при осъществяване на плащане чрез външен доставчик на разплащателни услуги или за целите на доставка на поръчки, като в тези случаи Sodexo Pass се стреми да предоставя не повече от необходимия минимум от лични данни, както и да се убеди, че тези трети лица полагат адекватни усилия за защита на личните данни на клиентите;

• за защита на своите законови права и интереси, както и на тези на своите клиенти;

• когато Sodexo Pass има задължение по закон да разкрие тези лични данни.

Sodexo Pass използва услугата Google Analytics, предоставена от Google Inc., за анализирането на употребата на електронния магазин и генериране на статистическа информация. Събраната от съответните бисквитки информация за начина, по който използвате електронния магазин, ще бъде трансферирана на Google Inc., които ще я съхраняват на сървъри в САЩ. Можете да научите повече за практиките на Google Analytics от общите условия на услугата (на английски език) и информацията, която Google Analytics предоставя за начина, по който обработва лични данни (на английски език). В случай че желаете да се отпишете от събиране на данни от страна на Google Analytics, можете да използва следните инструкции (на английски език).

5. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Данните, които ни предоставяте се съхраняват в географските граници на Европейския съюз и се ползват от високата степен на защита, установена със закон в неговите рамки. Ние запазваме данни, които ви идентифицират, докато са ни необходими за изпълнение на целите, за които сте ни ги предоставили.

Sodexo Pass използва хостинг услугата на Microsoft Azure. Личните данни на клиентите на SportPass.bg се намират на сървъри, разположени в географските граници на Европейския съюз, и се съхраняват и обработват в съответствие с приложимото европейско и местно законодателство.

Sodexo Pass се стреми да запазва лични данни за периода на обработването им във връзка с целите, за които те са били събрани, както и за срок не по-дълъг от 6 месеца след изпълнение на тези цели.

Sodexo Pass може да съхранява лични данни в анонимизирана форма за по-дълъг период, например за статистически цели.

6. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ, ПРОМЯНА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вие имате право на достъп до информация за Вашите лични данни, които съхраняваме. Също така можете да поискате да ги актуализираме или да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработка и да поискате те да бъдат изтрити.

В случай че клиент желае да получи информация за или копие от своите лични данни, които Sodexo Pass съхранява и обработва, той следва да отправи запитване до Sodexo Pass в писмен вид.

В случай на неточности клиентът има право да поиска в писмен вид актуализирането на тези лични данни.

Клиентът има право да оттегли даденото съгласие за обработване на своите лични данни и да поиска тяхното изтриване в писмен вид. В този случай Sodexo Pass няма да има минималната необходима информация, за да продължи да предоставя услугите на SportPass.bg и клиентският профил на съответния клиент ще бъде изтрит.

7. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В случай че е необходимо в политиката на поверителност да бъдат направени промени, които засягат Вашите права, ние ще Ви уведомим предварително, за да можете да прецените дали се съгласявате с тях.

При необходимост Sodexo Pass има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящата политика на поверителност.

При извършване на съществени изменения и/или допълнения настоящата политика на поверителност Sodexo Pass уведомява клиентите, като им предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.

В предоставения им двуседмичен срок клиентите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Sodexo Pass, че не приемат измененията и/или допълненията в политиката на поверителност. В такъв случай съответният клиентски профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.

В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

8. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ, ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Надяваме се, че ще бъдете доволни от предоставяните от нас услуги. В случай че имате оплаквания, очакваме да се свържете с нас, за да можем да Ви помогнем с Вашия проблем.

В случай на несъгласие от страна на клиент с тези практики Sodexo Pass насърчава клиентите да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Sodexo Pass, право на клиента е да отнесе въпроса до Комисията за защита на личните данни.

За неуредените в настоящата политика на поверителност положения се прилагат Общите условия, общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

ННедействителност на някоя от разпоредбите на настоящата политика на поверителност не води до недействителност на политиката на поверителност в нейната цялост.

Връзка с нас

За въпроси и коментари можете да се свържете с нас по следните начини:

• гр. София, ж.к. „Младост – 4“, ул. „Бизнес парк София“, № 1, бл. 12, ет. 1

sportpass.svc.bg@sodexo.com

• 02/489 9803

Последна актуализация: 10.01.2017 г.